En una primera instància va parlar sobre la implantació de l’FP Dual. En termes generals, cal treballar amb les empreses per acompanyar-les i assessorar-les en la incorporació de l’alumnat en la modalitat dual a l’empresa. Cal treballar per aconseguir agilitzar la implantació de l’FP dual.

Després, es va parlar dels beneficis de l’FP dual, com l’adaptació a les necessitats reals de les empreses, una millor preparació en les competències realment cabdals de la professió, coneixement de l’entorn de treball real i una visió holística de l’activitat de l’empresa.

El tercer bloc va tractar sobre la mobilitat internacional: el coneixement de tècniques i metodologies de treball diferents o alternatives d’utilitat per aplicar a la tornada. En termes de mobilitat d’alumnat, els prepara millor per adaptar-se a entorn nous de treball o en constant canvi.

El quart i últim bloc va ser tractar sobre els beneficis de l’FP dual; cal un treball entre empreses i centre educatius per facilitar la seva implantació. En temes d’establir conveni, horaris, rotació dins de la mateixa empresa o en altres.