El Consell de la Formació Professional de la Ciutat de Barcelona és un òrgan consultiu, de participació social i de caire sectorial, d’acord amb el que preveuen els articles 19 i següents de les Normes reguladores de la participació ciutadana, l’article 36.2 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de Carta Municipal de Barcelona, i els articles 59 i 60 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.

El Consell de l’FP de Barcelona es constitueix com a plataforma estable de treball dels diferents agents educatius, socials i econòmics que operen a l’entorn local, amb l’objectiu principal de vetllar per la millora de la qualitat del sistema de formació professional i la inserció laboral a la ciutat.

https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/consell-de-la-formacio-professional-de-barcelona