El projecte d’innovació a l’FP de la Fundació té com a objecte premiar els centres que impulsin projectes educatius de caire innovador que afavoreixin la qualitat i la innovació en l’FP.

A través del Pla de Mesures Innovació a l’FP es potencien iniciatives que posen en valor l’experimentació, el foment de les competències clau i professionals, el treball en equip i en col·laboració amb altres agents i/o centres educatius, el treball i l’aprenentatge per projectes, l’orientació educativa i professional, la millora de l’èxit educatiu, el foment de la inserció laboral, i la generació de noves oportunitats educatives per prevenir l’abandonament escolar prematur, entre altres elements clau. 

12 edicions, del 2011 al 2023:

 • Més de 700 projectes innovadors han participat
 • 415 projectes resolts favorablement
 • Més de 5.000 alumnes d’FP hi han participat

CONVOCATÒRIA, curs 2022-2023

El Pla d’Innovació està impulsat per la Fundació BCN Formació Professional, amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu principal de fomentar la innovació i la qualitat del sistema de Formació Professional a la demarcació de Barcelona.

La convocatòria d’ajuts s’adreça a tots els centres i/o instituts que imparteixen ensenyaments de Formació Professional inicial (inclosos també els d’esports i artístics) de la demarcació de Barcelona i té l’objectiu de premiar projectes educatius de caire innovador.   

PROJECTES RESOLTS FAVORABLEMENT A LA CONVOCATÒRIA DE 2022-2023

1a Fase: Fins el dia 24 de març de 2023, com a màxim:

La presentació de la documentació d’aquesta fase es farà via correu electrònic a gsepulveda@fundaciobcnfp.cat i jcanalda@fundaciobcnfp.cat un cop:

 1. El CENTRE hagi signat el present conveni de col·laboració mitjançant la signatura digital i l’hagi fet arribar.

En el cas que no es disposi de signatura digital, caldrà signar-lo manualment, escanejar-lo i enviar-lo a través del formulari especificat i també a l’adreça postal de la Fundació BCN.

 1. Hagi presentat la carta que acompanya el conveni de col·laboració, dirigida a direcció-gerènciade la Fundació BCN (model de carta).
 2. La Fundació BCN disposi d’una còpia de la targeta acreditativa del número d’identificació fiscal (NIF) de l’entitat/centre educatiu beneficiari.

En aquest cas la Fundació BCN només reclamarà aquest document als centres dels que no disposi la informació. 

2a Fase: Fins el dia 19 d’octubre de 2023, com a màxim:

La presentació de la documentació d’aquesta fase es faràvia formulari web seguint aquest enllaç on es troba la documentació per complimentar.

 1. Hagi presentat la carta que acompanya a la documentació corresponent a la 2a fase, dirigida a direcció-gerènciade la Fundació BCN.
 2. Hagi justificat documentalment la despesa mitjançant factures.
 3. Hagi presentat el certificat de dades bancàries del centre.
 4. Hagi presentat la memòria executiva del projecte.
 5. Hagi presentat un breu reportatge gràfic del projecte (màxim 5 fotografies i/o algun vídeo).
 6. La FUNDACIÓ BCN hagi validat la documentació presentada i hagi valorat positivament la memòria executiva.

Consulta aquí TOTS els projectes participants en les 12 edicions


#PlaMesuresInnovacióFP

Amb el suport de:


Si vols més informació sobre el projecte contacta amb gsepulveda@fundaciobcnfp.cat o jcanalda@fundaciobcnfp.cat