Suport a projectes innovadors de Formació Professional

El projecte d’innovació a l’FP de la Fundació té com a objecte premiar els centres que impulsin projectes educatius de caire innovador que afavoreixin la qualitat i la innovació en l’FP.

A través del Pla de Mesures Innovació a l’FP es potencien iniciatives que posen en valor l’experimentació, el foment de les competències clau i professionals, el treball en equip i en col·laboració amb altres agents i/o centres educatius, el treball i l’aprenentatge per projectes, l’orientació educativa i professional, la millora de l’èxit educatiu i el foment de la inserció laboral,  entre altres elements clau.

9 edicions, del 2011 al 2020:

 • Més de 500 projectes innovadors han participat
 • 166 projectes resolts favorablement
 • Més de 5.000 alumnes d’FP hi han participat

Projectes resolts favorablement en les 9 edicions

https://innovabloc.jimdofree.com/

Convocatòria 9a edició, curs 2019-2020

Documentació a presentar per a la formalització dels projectes aprovats en la 9a edició:

Donada la situació actual, la documentació que s’haurà de lliurar a partir d’ara serà fins màxim, el 15 d’octubre de 2020:

* Els següents documents s’hauran de presentar per correu electrònic o postal a la seu de la Fundació BCN FP, a partir de setembre

 • Carta que acompanya la documentació original.
 • Conveni de col·laboració (dues còpies originals signades a totes les pàgines. Signatura digital o original).
 • Fotocòpia del NIF del centre.
 • Original de la signatura de manifestació de cessió de drets d’imatge (menors i majors d’edat) Aquest document només l’hauran de signar les persones (principalment alumnat) que apareixen a les fotografies.
 • Fitxa de justificació documental de la despesa.
 • Fotocòpia/es de la/les factura/es
 • Certificat de dades bancàries del centre.

* Els següents documents s’hauran d’enviar per correu electrònic a jcanalda@fundaciobcnfp.cat o a gsepulveda@fundaciobcnfp.cat

 • Memòria executiva del projecte.
 • Reportatge gràfic del projecte (fotografies, vídeos…). S’haurà de fer arribar a través de https://www.wetransfer.com, indicant el nom del centre i del projecte.

Si vols més informació sobre el projecte contacta amb gsepulveda@fundaciobcnfp.cat o jcanalda@fundaciobcnfp.cat