Durant l’últim trimestre, hem rebut més de 25 estudiants, de diferents ciutat eurpeas, de diversos perfils de formació professional. Estem segurs que durant la seva estància aprendran i aportaran molt a les empreses on estan realitzant les seves pràctiques. Col.laborem amb empreses com Baluard, DFactory o CIM UPC.