Guia per implementar l’FP Dual als ajuntaments

En aquest informe s’explica el procés d’implementació de l’FP dual dins dels ajuntaments per tal de facilitar-ne l’extensió. Es parteix de l’experiència de dotze ajuntaments que ja tenen alumnat d’FP dual, s’analitza com sorgeix la iniciativa, com es va implementar, quines barreres s’han detectat i quines propostes hi ha per millorar l’experiència. Com a síntesi d’aquestes experiències i d’altra informació complementària, es presenten una sèrie d’eines per acompanyar i facilitar l’adopció i l’extensió de l’FP dual als ens locals. Destaca una petita guia que inclou arguments favorables a l’impuls d’aquesta modalitat, un resum dels passos que cal seguir per acollir alumnat dual i un calendari orientatiu amb la informació tècnica més rellevant.

Compartir