• En l’actualitat, el sector de les energies renovables identifica el perfil de muntador/a i mantenidor d’instal·lacions solars i el de tècnic d’eficiència energètica com els perfils més rellevants en el sector.
 • Des del sector es considera que les plantilles tindran necessitats formatives relacionades amb sistemes d’emmagatzemat energètic (acumulació, bateries, etc., instal·lacions fotovoltaiques, xarxes intel·ligents i millora de flexibilitat i fiabilitat d’operacions (automatització, IoT, data analitics, Scada., etc.), instal·lacions d’autoconsum i comunitats energètiques.
 • El Grau Mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques té una matriculació molt superior a la resta i els últims cursos s’ha produït un lleuger creixement de la matrícula. 
 • La matriculació del Grau Superior d’Energies Renovables segueix una tendència de creixement al llarg dels últims anys. La major part de les matrícules es concentren en centres privats.
 • El passat Dimarts 28 de març, la Fundació BCN Formació Professional va presentar els sectors econòmics emergents i la formació professional a la regió metropolitana de Barcelona. Aquest estudi analitza el sector de les energies renovables des d’un enfocament en clau d’FP. L’estudi posa el focus en conèixer i analitzar les característiques i dinàmiques del mercat de treball, les necessitats formatives i competencials de les empreses i la diferent oferta de formació professional. A més, es descriuen les principals tendències innovadores i s’identifiquen els perfils més demandats, de difícil cobertura i emergents del sector.

  L’estudi s’ha elaborat partir d’una enquesta en la qual han participat gairebé 100 empreses del sector i de 28 entrevistes i  grups de discussió amb diferents agents clau. Ha estat desenvolupat per la Fundació BCN Formació Professional en col·laboració amb l’Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya (IREC), i el suport de l’Area metropolitana de Barcelona.

  La benvinguda va ser a càrrec del tinent alcalde de Badalona el Sr. Alex Montornes, seguidament del Sr. Fabian Mohedano, president executiu de l’Agència de Formació i Qualificació Professional de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i va tancar l’acte de presentació la Sra.Montserrat Ballarín, vicepresidenta de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB.

  El sector de les energies renovables considera el perfil de muntador/a i mantenidor d’instal·lacions solars un perfils claus en el sector.  Seguits del tècnic/a d’eficiència energètica i auditoria energètica, responsable-supervisor/a i posada en marxa d’instal·lacions solars, promotor/a o comercial d’EERR i instal·lador/a i mantenidor de punts de càrrega de vehicle elèctric, explicaven Àngel Tarriño i Ana Vicente, coordinador i  investigadora responsable de l’estudi de l’Observatori de la Fundació Barcelona Formació Professional.

  Altres perfils emergents que són considerats importants són el d’especialista en emmagatzematge energètic, gestor/a o dinamitzador/a de comunitats energètiques i tècnic/a de monitorització energètica i analista de dades. 

  Pel que fa el perfil concret de muntador/a i/o mantenidor/o d’instal·lacions solars, els resultats mostren que els perfils integrals o híbrids seran cada vegada més demandats els anys vinents. La proliferació d’instal·lacions domèstiques fa que es requereixin cada vegada més professionals amb coneixements integrats sobre fotovoltaica, punts de càrrega, bateries elèctriques i/o aerotèrmiques (tant de la part d’instal·lacions com de manteniment d’aquestes.

  La presentació va agrupar una taula rodona amb representants del sector:  el Sr. Raúl Rodríguez director general de FEGICAT, gremi d’Instal·ladors, la  Sra. Esther Morlanes, directora ALTERNA Energia i membre del Consell Territorial de UNEFCAT, el Sr. Víctor Cusí, president de EOLICCAT, Patronal eòliques de Catalunya i el Sr. Javier Azorín, responsable de desenvolupament formació i talent de IBERDROLA Espanya. De la discussió, en relació amb les necessitats formatives que el sector identifica, es considera que les futures plantilles tenen o tindran necessitats formatives relacionades amb sistemes d’emmagatzemat energètic (acumulació, bateries, etc., instal·lacions fotovoltaiques, xarxes intel·ligents i millora de flexibilitat i fiabilitat d’operacions (automatització, IoT, data analitics, Scada., etc.), instal·lacions d’autoconsum i comunitats energètiques. També s’apunten mancances formatives relacionades amb sistemes d’hidrogen i cadena de valor d’hidrogen verd, xarxes de distribució elèctrica i generació de gasos renovables a partir de residus i vehicles elèctrics i d’hidrogen. En definitiva, aquests resultats mostren  que la majoria de les necessitats formatives  s’associen a les noves tendències del sector.  

  L’estudi també identifica les principals tendències en la matriculació i la inserció laboral dels cicles formatius amb més vinculació amb el sector de les EERR a la RMB.

 • El Grau Mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques té una matriculació molt superior a la resta i els últims cursos s’ha produït un lleuger creixement de la matrícula. 
 • La matriculació del Grau Superior d’Energies Renovables segueix una tendència de creixement al llarg dels últims anys. La major part de les matrícules es concentren en centres privats. 
 • El Grau Mitjà d’Instal·lacions de Producció de Calor i el Grau Superior d’Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica han patit un descens de la matriculació els últims anys. L’últim curs analitzat presenten una matriculació molt baixa.
 • Aquests cicles estan fortament masculinitzats-especialment els de Grau Mitjà- i no s’observa una reversió significativa d’aquesta tendència al llarg dels anys, el % de dones continua sent molt poc rellevant. 
 • La modalitat dual està poc estesa en aquestes titulacions, especialment en el cas de les titulacions de Grau Superior. 
 • Els Graus Superiors de la família d’Energia i Aigua i els Graus Mitjans de la família d’Instal·lació i manteniment presenten uns nivells d’inserció laboral superiors a la mitjana respectiva del cicles de Grau Superior i Grau Mitjà, respectivament.
 • Accedeix a l’estudi sencer i la seva infografia aquí.