El dia 17 d’abril, a la seu de BCL-Barcelona Centre Logístic, es va reunió la Taula de Formació i Ocupació en Logística, coordinada per l’AMB. A la sessió es recordà que la Taula va néixer com a resposta metropolitana a la preocupació dels agents de formació i ocupació del sector per fer front a les necessitats de talent del sector de la logística. S’ha treballat en tres àmbits: comunicació, prospectiva i projectes sectorials i territorials de foment de l’FP en la logística.

A la Taula hi participen uns 20 agents que treballen coordinadament amb l’objectiu d’impulsar projectes que millorin la vinculació del sector.