L’observatori de l’FP de la Fundació BCN Formació Professional ha elaborat el primer informe de seguiment i impacte del COVID19 en l’ocupació i atur de la província de Barcelona que tindrà una continuïtat periòdica. Per a tal efecte s’han emprat l’EPA a 3dígits del darrer trimestre de 2019 (no afectat pel COVID19) i del primer trimestre de 2020 (afectat pel COVID19). Aquesta anàlisi s’ha centrat en la comparació de variables claus i perfils d’ocupació i atur, fent especial atenció al sexe, edat, nivell d’instrucció i activitat econòmica. Dit informe també incorpora dades sobre l’impacte del COVID19 als 9 sectors estratègics per a Barcelona.

Aquesta iniciativa es desenvolupa en el context de treball del Centre de Coordinació de la Resposta Econòmica (CECORE) de l’Ajuntament de Barcelona, del qual, en el CECOREOcupació junt amb Barcelona Activa, la Fundació en forma part, i ha servit per generar una metodologia de treball que permetrà agilitzar les tasques d’anàlisi i prospectiva que el CECORE està desenvolupant, prospectiva que ha de servir per identificar aspectes crítics i donar resposta a les necessitats del teixit econòmic i mercat de treball de la ciutat a través d’actuacions i polítiques públiques específiques. 

Pel seu caràcter provincial  aquest informe, i els següents d’aquesta nova col·lecció, podran ser emprats també per tot tipus d’ens i actor que tingui com a àmbit de treball o referència la província de Barcelona, per això també volem fer extensiu aquest treball a municipis, consells comarcals, entitats metropolitanes i administracions supramunicipals.

Per tal de recollir tota la tasca que la Fundació desenvoluparà en aquest context de treball, s’ha creat un nou espai al web: https://www.fundaciobcnfp.cat/coneixement/coneixemanent-bis/ on es recolliran tots els informes i dades que l’Observatòri de l’FP generi per facilitar-ne la consulta i seguiment. 

Per consultes o qüestions específiques sobre aquest tema contacteu a info@fundaciobcnfp.cat