Sectors econòmics i FP a l’AMB: Sector agroalimentari

El sector agroalimentari (agrícola, ramader i pesquer) és un sistema complex integratper operadors econòmics que formen i coordinen la cadena de valor del sistema alimentari per aconseguir que els seus productes arribin fins al consumidor final amb garanties de seguretat alimentària.

D’aquest engranatge, l’estudi centre l’atenció en la transformació i adaptació del model agrícola com a peça fonamental per millorar l’eficiència del conjunt de la cadena alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona i assolir competitivitat. Per aconseguir aquest objectiu cal anar més enllà dels valors clàssics basats en l’increment de la producció i apostar per aconseguir la màxima eficiència amb l’ús mínim de recursos.

Compartir