Sectors econòmics i FP a l’AMB. Indústria del mòbil

L’objectiu d’aquests estudis és analitzar l’encaix entre els continguts formatius que s’imparteixen en els cicles formatius de la formació professional i les competències professionals requerides pel mercat; així, es proposa un seguit de línies d’actuació en matèria de polítiques públiques per tal de resoldre les problemàtiques detectades. La indústria del mòbil és un sector estratègic i clau per al desenvolupament socioeconòmic de la ciutat de Barcelona i la seva àrea d’influència. El dinamisme d’aquest sector fa que contínuament es generin noves oportunitats de negoci i en conseqüència nous perfils professionals; conèixer la resposta que hi dóna la formació professional és el principal objectiu d’aquest estudi. Aquesta publicació ha estat impulsada per l’Observatori de l’FP de la Fundació BCN Formació Professional i amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Compartir