El sector Indústries Culturals i Creatives en clau d’FP

La catorzena edició de la col·lecció “Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la RMB” està dedicada al sector de les Indústries Culturals i Creatives (ICC). L’objectiu de la publicació és valorar l’adequació de l’oferta de formació professional a les transformacions i tendències de les ocupacions principals d’aquest sector. A partir dels resultats de l’anàlisi dels continguts formatius de l’oferta formativa professional vinculada a les ICC i les competències professionals requerides en el mercat de treball, es proposa un seguit de línies d’actuació per adaptar i millorar la resposta del sistema de formació professional a les necessitats del sector.

Compartir